Zasady współpracy online

Zasady współpracy online między pacjentem i psychologiem

1.   Oświadczam, że podaję dane prawdziwe i w dobrej wierze.
2.   Oświadczam, że podczas sesji z psychologiem nie będę pod wpływem alkoholu oraz żadnych innych środków psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, dopalacze, kleje, leki nie zapisane przez lekarza itp.).
3.   Pacjent i psycholog umawiają się na współprace na ………….. sesji terapeutycznych. Po tym okresie psycholog i pacjent wspólnie ustalą czy przedłużyć czas trwania terapii.
4.   Sesje psychoterapii odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
5.   Czas trwania sesji wynosi 50 min. i podlega opłacie przed sesją zgodnie z aktualnym cennikiem.
6.   W sytuacji trudności technicznych w celu nawiązania połączenia internetowego lub jego zerwania w trakcie trwania sesji i niemożliwości ponownego połączenia w ciągu 10 minut, spotkanie będzie kontynuowane przy użyciu kanału alternatywnego : kanał preferowany (główny) Skype, kanał alternatywny (rezerwowy) Whatsapp. Psycholog inicjuje połączenie internetowe o umówionej godzinie. Pacjent zobowiązuje się do obecności o danej godzinie.
7.   W przypadku konieczności odwołania wizyty pacjent powinien uczynić to na co najmniej 24 godz. przed umówionym spotkaniem. W przypadku, kiedy pacjent nie odwoła sesji w wymaganym terminie, dokonuje on pełnej opłaty z nią. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
8.   Zmiana terminu wizyty na inny, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą.
9.   W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
10.   Kontakt z psychologiem odbywa się jedynie podczas sesji.
11.   Pacjent i psycholog w czasie trwania sesji nie wykonują innych czynności z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, bądź telefonu np. odpisywanie na wiadomości, oglądanie filmów, przeglądanie tekstów ect.
12.   Podczas sesji zdalnej rekomenduje się wyłączenie w używanym urządzeniu elektronicznym innych okien, aplikacji „z tła”, mogących zakłócać prace.
13.   Zarówno psycholog jak i pacjent podczas trwania sesji zdalnej zobowiązują się przebywać sami w pomieszczeniu.
14.   Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania prawa własności intelektualnej psychologa, co oznacza, że pacjent nie będzie wykonywać następujących czynności: nagrywać, ujawniać, cytować i kopiować wypowiedzi, przesyłać ich dalej oraz rozpowszechniać w formie papierowej lub elektronicznej bez wcześniejszej zgody psychologa.
15.   W każdym momencie pacjent ma prawo zrezygnować z terapii, o czym powinien powiadomić psychologa.
16.   Obowiązkiem psychologa jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych pacjenta.
17.   Z tajemnicy zawodowej psycholog zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli pacjentowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
18.   Psycholog zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej.
19.   Praca psychologa jest superwizowana. Oznacza to, że psycholog może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim przypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta.
20.   W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem psychologa jest poinformować o tym pacjenta na 24 godziny przed spotkaniem i ustalić nowy termin sesji. Jeśli psycholog poinformuje pacjenta później niż 24 godziny przed sesją, pacjent zwolniony jest z opłaty za sesję. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
21.   Psycholog ma prawo odmówić spotkań w sytuacji, gdy pacjent w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.
22.   Psycholog może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje oraz forma terapii są w danym przypadku bądź na pewnym etapie terapii niewystarczające, aby należycie pomóc pacjentowi. Może to nastąpić przed podjęciem współpracy lub w jej trakcie.

Pobierz dokument w formacie PDF