Zasady terapeutyczne

Zasady terapii

Relacja terapeutyczna jest szczególnym rodzajem relacji międzyludzkiej, a jej zasady są unormowane w tak zwanym „kontrakcie terapeutycznym”.

Kontrakt terapeutyczny

 1. Informacje ujawniane przez klienta są prawdziwe i podawane w dobrej wierze.
 2. Sesje psychologiczne poprzedza konsultacja psychologiczna (1-3 spotkania), w wyniku której określa się problem klienta, cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania oraz obowiązujące zasady współpracy. 
 3. Sesje psychologiczne odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu chyba, że strony ustalą inaczej.
 4. Czas trwania sesji wynosi 50 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Przed każdą sesją klient powinien wyciszyć telefon.
 6. W przypadku konieczności odwołania wizyty klient powinien uczynić to, na co najmniej 24 godz. przed umówionym spotkaniem. W przypadku, kiedy klient nie odwoła sesji w wymaganym terminie, dokonuje on pełnej opłaty za nią. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
 7. Zmiana terminu wizyty na inny, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą.
 8. W przypadku spóźnienia się klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
 9. Cele sesji są ustalane każdorazowo indywidualnie w dialogu z klientem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania klienta i psychologa. Cel sesji w trakcie ich prowadzenia może ulec zmianie, powinno to być omówione przez psychologa i klienta.
 10. Kontakt z psychologiem odbywa się jedynie podczas sesji.
 11. W każdym momencie klient ma prawo zrezygnować z terapii, o czym powinien powiadomić psychologa.
 12. Obowiązkiem psychologa jest zachowanie tajemnicy zawodowej.
 13. Z tajemnicy zawodowej psycholog zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
 14. Psycholog zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej.
 15. Praca psychologa poddawana jest superwizji.  Oznacza to, że psycholog może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim przypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację klienta.
 16. W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem psychologa jest poinformować o tym klienta na 24 godziny przed spotkaniem i ustalić nowy termin sesji. Jeśli psycholog poinformuje klienta, później niż 24 godziny przed sesją, klient zwolniony jest z opłaty za sesję. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
 17. Psycholog ma prawo odmówić spotkań w sytuacji, gdy klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża, nie uiszcza opłaty za sesję lub łamie  postanowienia kontraktu.
 18. Psycholog może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku bądź na pewnym etapie terapii niewystarczające, aby należycie pomóc klientowi. Może to nastąpić przed podjęciem współpracy lub w jej trakcie. Psycholog w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania klientowi innego specjalisty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

Najwięcej kontrowersji wzbudza konieczność płacenia za sesje nieodbyte, dlatego wyjaśnię z czego wynika taka zasada.
W psychoterapii płaci się za czas i kompetencje terapeuty. Jeżeli Klient z jakiegoś powodu (np. nagłego wyjazdu) nie może zgłosić się na sesję, terapeuta ma zablokowaną godzinę i nie może tego terminu przeznaczyć komuś innemu, ponieważ w kolejnym tygodniu ten termin jest już zajęty.
Powodem nieobecności klienta na sesji może być również opór. Ponieważ psychoterapia z zasady koncentruje się wokół tematów trudnych, bolesnych czy budzących lęk, konfrontacja z problemami bywa trudna, nie rzadko więc, pojawia się opór przed kolejną sesją w trakcie trwania terapii. Ma on pozornie chronić klienta przed doświadczaniem nieprzyjemnych emocji, w efekcie jednak zakłóca cały proces.
Opuszczanie sesji może wyrażać również różne uczucia klienta, na przykład złość do terapeuty czy rozczarowanie. Nie wyrażenie swoich emocji a odreagowanie ich poprzez nieobecność czy spóźnianie się klienta, jest niekorzystne i utrudnia terapię. Emocje powinny być omówione i przepracowane w tracie sesji.
Zasada płatnych nieobecności motywuje klienta do spotkania i wyrażenia własnych uczuć co wpływa na większą efektywność terapii.
Trzeba też wspomnieć o drugiej stronie medalu – klient, który nie przychodzi na umówione spotkanie i pozbawia terapeutę honorarium za jego czas pracy, może budzić złość i frustrację u terapeuty. A chyba nikt nie chciałby być leczony przez sfrustrowanego terapeutę.
Dlatego zasada płatnych nieobecności w istocie chroni relację terapeutyczną przed różnymi zakłóceniami zarówno ze strony klienta jak i terapeuty.

Tajemnica terapii

Wszystko to, o czym rozmawiamy podczas sesji, objęte jest tajemnicą zawodowa. Nie udzielam też informacji rodzinie oraz innym bliskim osobom, chyba, że klient zdecyduje inaczej.
Klienta nie obowiązuje ta zasada.